Dnes citát od VLKa, ktorý chce dobro pre nás ľudí súčasných i budúcich

Lesoochranárske zoskupenie VLK vzniklo ako iniciatíva na záchranu prirodzeného lesa na Zemi ako základnej povinnosti našej generácie voči generáciám nasledujúcim, pričom za prvky ovplyvňujúce prirodzené lesy považujú všetky žijúce organizmy od bakteriálnej úrovne až po charizmatickú megafaunu, vrátane živočíchov a rastlín stojacich mimo les.

RNDr. Ivona Kautmanová, Slovenské národné múzeum, Bratislava:

„Naše lesy potrebujú každú pomoc, ktorú im môžeme poskytnúť. Alarmujúci je najmä úbytok starých lesných porastov, ktoré už v niektorých regiónoch existujú len v rezerváciách. Väčšie súvislé plochy takýchto lesov, neprerušené rúbaňami už na Slovensku prakticky neexistujú, pričom pre mnohé organizmy je práve takýto les základnou podmienkou pre život. A neplatí to len pre veľké šelmy, ale aj pre mnohé rastliny, lišajníky a huby. Preto podporujem iniciatívu VLKa.“

Aťa Klimová, ľudová rozprávačka, Bratislava:

„Mám prírodu veľmi rada a každú nedeľu, keď mi to čas dovolí, chodím do lesa, kde sa nabíjam energiou a svoje ťažkosti, žiale a bolesti vždy porozprávam stromom a potom sa mi uľaví. Veď ľudia a stromy sme deti tejto Zeme, spolu tu žijeme už veky vekúce, preto je potrebné, aby sme ich chránili. Oni chránia životy naše a my musíme chrániť ich. Je to naša povinnosť. Som strašne šťastná, že môžem opäť trošku pomôcť Vlkom a svojím spôsobom aj lesu.“

Doc. PhDr. Peter Krchnák, CSc., Technická univerzita, Zvolen:

„Vlci z Tulčíka opäť – už po koľký raz – chcú dobro pre nás ľudí súčasných i budúcich. Prosia nás (za nás) o pomoc (pre nás). Chcú tu „mať“ prirodzené lesy, pre nás ich tu chcú uchovať, pre nás to chcú a s nami. Nechcú, aby nás lesy počúvali a my im porúčali ako majú byť sebou, ale učia nás pozornému s úctou načúvaniu, trpezlivému sledovaniu rozpamätávania sa lesa na svoj pôvodný stav, učia nás dokonalej starostlivosti nezasahovaním i sebarealizácii identifikáciou sa s prírodou. Myslím si, že to patrí k najväčším udalostiam sveta, a preto Vlkom rád pobežím na pomoc. Kiež by bol človek človeku Vlkom.“

Viac o Lesoochranárskom zoskupení VLK sa dočítate na www.wolf.sk