4.8. DEŇ MATICE SLOVENSKEJ

Môžeme ju označiť ako najvýznamnejšiu kultúrno-spoločenskú inštitúciu v našich dejinách. Je predstaviteľkou slovenského národa. Matica má chrániť ducha pokoja, spravodlivosti, slobody a pravdy. Hájiť a ochraňovať naše tradície aj v tomto globalizovanom svete.

„Zo Slovákov nerobí národ len naša, taká zanedbávaná slovenčina, ale aj slovenský duch, ktorý pretrval tisícročie bez vlastného štátu“, hovorí predseda Matice Marián Tkáč.

V dňoch 6. a 7. júna v roku 1861 na zhromaždení v Martine bola v prijatom Memorande národa slovenského aj požiadavka na založenie slovenského kultúrneho spolku. Zároveň sa ustanovil výbor, ktorý vypracoval stanovy Matice slovenskej, v ktorých sa píše:

„Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho zveľaďovaní pracovať“.

Jej prvé valné zhromaždenie sa konalo 4. augusta v roku 1863. Za predsedu bol zvolený biskup Štefan Moyses, za podpredsedu superintendent Karol Kuzmány. Bola financovaná z celonárodných grajciarových zbierok. Usilovala sa zlepšiť postavenie a hospodársku prosperitu robotných vrstiev.

Počas svojej krátkej činnosti rozvinula rozsiahlu zberateľskú a vydavateľskú činnosť. Slovenským vedcom a študentom poskytovala štipendiá a pôžičky, nadväzovala domáce aj zahraničné kontakty. V roku 1875 však uhorská vláda činnosť Matice slovenskej zakázala. Obnovená bola až 1. januára roku 1919.

Hlavným poslaním Matice je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov ako aj krajanov žijúcich v zahraničí. Zhromažďovať, uchovávať a sprístupňovať národné kultúrne dedičstvo, združovať tvorcov a priaznivcov slovenskej kultúry a vedy vo svete. Zúčastňovať sa na propagácii Slovenska. Vydávať pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku, spolupracovať pri tvorbe učebníc a učebných textov niektorých predmetov spoločenských vied pre základné a stredné školy.

Ďalším dôležitým cieľom je pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám. Spolupracuje s detskými, mládežníckymi organizáciami ako aj s krajanmi v zahraničí predovšetkým v osvetovej a kultúrnej oblasti, ale i v oblasti voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: matica.skteraz.sk