24.9. EURÓPSKY DEŇ AGROBIODIVERZITY

Aký je dopad vyhynutia rastliny na život na Zemi? Veľký. Na Slovensku je ohrozených približne 30% druhov. Úsilie je zamerané predovšetkým na zachovanie ohrozených hospodárskych zvierat a rastlín. 

Jednotlivé rastliny vytvárajú určitý ekosystém a tieto ekosystémy sú navzájom na seba naviazané. Ak z neho vypadne čo i len jedna zložka, negatívne sa tým ovplyvnia zložky ďalšie. Mnohé rastliny sú živné rastliny pre veľké množstvo hmyzu. Ak zmizne zo systému jeden druh hmyzu, to ovplyvní opäť nejaký iný druh hmyzu.

Preto je potrebné zabezpečovať nepoškodené lokality ich výskytu. Musia existovať vzťahy v rámci každého ekosystému. Tým budú mať rastliny aj dostatok opeľovačov, ktorí sú veľmi dôležití pri reprodukcií rastlín.

Najväčším ohrozením, ktorému dnes planéta Zem čelí je preľudnenosť. Máme málo ďalšej pôdy, ktorá by sa dala využiť na produkciu potravy. Naše odpady rýchlo znečisťujú prostredie. Aj napriek výraznému technologickému pokroku sme blízko k neúnosnej kapacite Zeme.

Treba sa sústrediť na zachovanie rôznorodosti podmienok a foriem života na Zemi. Základom je usmernenie ľudských aktivít v krajine s potrebou rešpektovania limitov únosnosti ekosystémov.

Agrobiodiverzita je biologická rozmanitosť na úrovni poľných kultúr. Pre jej dlhodobú udržateľnosť je dôležité hlavne organické hnojenie, používanie rozložiteľných prípravkov na ochranu plodín, striedanie plodín, protierózne kombinácie, používanie techniky s nízkym tlakom na pôdu či podpora drobnej zveri.

Medzi základné aktivity národného programu patrí monitorovanie a sústreďovanie genetických zdrojov rastlín. Tieto aktivity zabezpečuje Výskumný Ústav Rastlinnej Výroby v Piešťanoch, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a niektoré šľachtiteľské pracoviská formou zberových expedícií realizovaných na medzinárodnej a národnej úrovni.

Európsky deň agrobiodiverzity je podporovaný nadáciou SAVE (Safeguard for Agricultural Varieties in Europe) a oslavuje sa od roku 2005.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: reginastred.rtvs.skebotanika.netzadania-seminarky.sk