16.9. MEDZINÁRODNÝ DEŇ OCHRANY OZÓNOVEJ VRSTVY

Sme na veľmi dobrej ceste… aspoň pokiaľ ide o ozónovú vrstvu. Celosvetovo sa podarilo znížiť výrobu a spotrebu látok, ktoré ju poškodzujú o 90%. Predpokladá sa, že približne v polovici tohto storočia sa ozónová vrstva vráti do rovnovážneho stavu a úsilie ľudstva bude korunované úspechom.

Deň bol vyhlásený OSN v roku 1994. Je spomienkou na podpísanie Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu zo 16. septembra 1987, ktorý je vykonávajúcim protokolom Viedenskej konvencie o ochrane ozónovej vrstvy. Jeho cieľom je zastaviť ubúdanie ozónovej vrstvy prostredníctvom postupne znižovanej výroby a používania látok, ktoré narúšajú ozónovú vrstvu Zeme. Obsahuje praktické regulačné opatrenia týkajúce sa výroby a zaobchádzania s takýmito látkami.

Ozón v stratosfére úplne absorbuje letálne, smrteľné, ultrafialové žiarenie typu C a zoslabuje ultrafialové žiarenie B, ktoré predstavuje biologicky najaktívnejšiu časť slnečného žiarenia. V posledných desaťročiach vedci potvrdili, že ozónu v stratosfére ubúda, a to najmä vplyvom rozvoja civilizácie.  Konkrétne na ozón negatívne pôsobia fluórochlórované uhľovodíky, halóny, tetrachlórmetán, metylbromid, a pod. Tieto látky sa používali a používajú najmä ako chladiace médium v chladiacich a klimatizačných zariadeniach, hnací plyn v kozmetických aerosolových prípravkoch, hasiace médium v hasiacich prístrojov a podobne.

Najkritickejšie miesto je nad Antarktídou. Zvýšený prienik UV – B žiarenia cez „stenčenú“ ozónovú vrstvu sa podpisuje pod rast výskytu rakoviny kože, poškodenie zraku až slepota ľudí a zvierat, zníženie imunity, znížený rast zelených rastlín a narušenie potravinového reťazca v oceánoch.

Súčasný stav ozónovej vrstvy

Naša spotreba látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu klesla z viac ako 2000 ton v závere 80-tych rokov na približne 50 ton ročne v súčasnom období. Aj z celosvetového hľadiska došlo k výraznému zníženiu výroby a spotreby týchto látok (až o viac ako 90 %). V prípade plnenia regulačných opatrení všetkými zmluvnými stranami je predpoklad, že približne v polovici tohto storočia sa ozónová vrstva vráti do rovnovážneho stavu a tento dôležitý cieľ bude úspešne dosiahnutý.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: minzp.skkalendar.azet.sk