16.11. MEDZINÁRODNÝ DEŇ TOLERANCIE

Poslaním tohto dňa je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie a o nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie. Jednotlivé národy sa prejavujú svojou rozmanitosťou a len tolerancia môže zaistiť prežitie jedného národa na národne i národnostne zmiešanom území kdekoľvek na svete.

Medzinárodný deň tolerancie, pripadajúci na 16. novembra, vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1996. Táto myšlienka pochádza od organizácie UNESCO. Tá označuje toleranciu ako rešpektovanie a ocenenie bohatstva a rozmanitosti kultúr, vyjadrovania spôsobu, akým ľudia preukazujú svoje kvality a tým aj skutočnosť, že sú ľudskými bytosťami. Tolerancia je uznanie všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka.

Predstavuje harmóniu v rôznorodosti, je to vzájomné rešpektovanie, akceptácia a uznanie bohatej odlišnosti svetových kultúr, foriem prejavu a spôsobov života ľudí. Je pestovaná znalosťou, otvorenosťou, komunikáciou a slobodou myslenia, svedomia a viery. Znamená byť samým sebou bez potreby vnucovania svojich názorov a pohľadov iným. Každý má mať slobodne svoje presvedčenie a akceptovať, že iní majú tiež to svoje.

Jednotlivé národy sa prejavujú svojou rozmanitosťou a len tolerancia môže zaistiť prežitie jedného národa na národne i národnostne zmiešanom území kdekoľvek na svete. Tolerancia sa vždy považovala za morálnu cnosť. Predstavuje základ demokracie a ľudských práv. Naopak, netolerancia v multietnických, rozmanitých náboženských a mnohokultúrnych spoločenstvách znamenala porušovanie ľudských práv, vznik násilia alebo aj ozbrojených konfliktov. Medzi základné formy netolerancie sa považujú diskriminácia, vytláčanie jedinca či skupiny na okraj spoločnosti (marginalizácia), ako aj nespravodlivosť a rôzne formy násilia. Práve netoleranciu, tak často prítomnú v ľudských dejinách, možno nájsť za vznikom mnohých vojen, za prenasledovaním z náboženských dôvodov a za nejedným útokom proti jedincom a skupinám pre ich názory.

Mnohé rozmanitosti – náboženské, jazykové, kultúrne, etnické – nemajú byť zámienkou pre vznik konfliktu. Naopak, ľudia by ich mali považovať za poklad, ktorý ich všetkých obohacuje. Väčšia tolerancia medzi ľudmi je cestou ako zlepšiť spoločnosť, ktorá sa javí roztrieštená. Roztvorili sa pomyselné nožnice medzi generáciami, členovia rodín sú si niekedy tak vzdialení a nenachádzajú k sebe cestu. Rovnako to môžu byť spory medzi susedmi, obyvateľmi jedného paneláku, spolupracovníkmi na pracovisku. Často tu vznikajúce problémové vzťahy sú základom problémov celej spoločnosti.

Mali by sme byť k sebe viac tolerantní, mali by sme sa navzájom počúvať a nechať sa jeden druhým inšpirovať. Lebo v rôznorodosti ľudskej rasy je krása. Keby sme boli všetci rovnakí, svet by bol fádny, nudný a nenapredoval by. Farebná, rečová, kultúrna aj náboženská rôznorodosť sú pre nás všetkých v skutočnosti prínosom, obohacujúcim zdrojom inšpirácie a tvorivosti.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: petrzalcan.skbrezno.dnes24.skzsvelkaida.skkalendar.azet.sk