1.7. MEDZINÁRODNÝ DEŇ DRUŽSTIEV

Pri družstve ide prvom rade o komunitu ľudí, má teda aj sociálny rozmer. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie o družstvách, prínos družstiev na riešenie globálnych problémov, ktorými sa zaoberá OSN a posilniť partnerstvo medzi medzinárodným družstevným hnutím a ďalšími aktérmi, vrátane vlád.

Deň vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 16. decembra 1992, slávi sa vždy v prvú júlovú sobotu. Družstvo je spoločenstvom osôb (minimálne päť fyzických alebo dvoch právnických osôb) založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych či iných potrieb svojich členov. Príznačná je svojpomoc, demokracia, zodpovednosť, vzájomná podpora a solidarita. Prvoradým cieľom nie je zisk, ale uspokojenie potrieb jeho členov. Je najmenej regulovaná forma podnikania štátom. Súkromní vlastníci dobrovoľne združia svoj majetok, aby ho mohli spoločne užívať. Takto sa majetok stáva spoločným – družstevným vlastníctvom družstevníkov.

„Družstvá sú obzvlášť dôležité pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a rozvoj vidieka. Môžu dať sociálnu spravodlivosť do centra svojho ekonomického programu a pritom konať tak, aby produkcia a distribúcia tovarov a služieb zodpovedala potrebám obyvateľstva“, uviedol generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) Pan Ki-mun v posolstve k Medzinárodnému dňu družstiev.

Medzinárodná družstevná aliancia bola založená v roku 1895 v Londýne. Má 218 členov v 87 krajinách. Družstvá podnikajú napríklad v poľnohospodárstve, rybárstve, bankovníctve, ochrane spotrebiteľa, v turistickom ruchu, poisťovníctve, zdravotníctve a sociálnej práci. Slovensko v nej zastupuje Družstevná únia Slovenskej republiky (DÚSR), ktorá vznikla súčasne so vznikom republiky.

Online platforma „Rozvoj družstiev“

Od roku 2014 existuje online platforma „Rozvoj družstiev“. Web stránka zobrazuje medzinárodné rozvojové projekty, ktoré sú realizované európskymi družstevnými organizáciami po celom svete. Umožňuje výmenu poznatkov a skúseností a uľahčuje vytváranie partnerstiev.

Predstavuje obrovský krok vpred pre medzinárodný rozvoj družstevníctva. Posilňuje medzinárodnú komunikáciu, poskytuje relevantné údaje a nástroje, ako aj zvyšuje svoju viditeľnosť v rámci európskych inštitúcií. „Očakáva sa, že platforma podporí výmenu v rámci družstevníctva, aby sa zabezpečil koordinovaný a udržateľný medzinárodný rozvoj družstiev“, povedal Klaus Niederländer, riaditeľ Cooperatives Europe.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: dusr.skteraz.skpodnikajte.sksk.wikipedia.orgkalendar.azet.sk