1.10. MEDZINÁRODNÝ DEŇ STARŠÍCH OSÔB

Seniorský vek v súčasnosti prináša možnosti, o akých naši predkovia nesnívali. Mnohí starší ľudia majú možnosť stále participovať na chode spoločnosti. Vážime si ich skúsenosti, poznanie a hodnoty. Je potrebné dosiahnuť, aby sa úmerne zvyšovala aj kvalita života staršej generácie, ktorá nám dala a dáva veľa. Deň je venovaný úcte, láske a obdivu k seniorom.

OSN ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť života starších ľudí.

WHO ako agentúra OSN pre zdravie sa aktívne podieľa na zvyšovaní verejného povedomia o problematike života a zdravia seniorov. Upriamuje pozornosť na sociálne a ekonomické dôsledky globálneho starnutia obyvateľov vo všetkých krajinách sveta a zdôrazňuje nevyhnutnosť prispôsobovať zdravotnícke systémy na poskytovanie primeranej zdravotnej starostlivosti pre staršie osoby, ktoré najčastejšie trpia na viacnásobné chronické ochorenia.

Cieľom je udržať seniorov čo najdlhšie pri dobrom zdraví, aby mohli žiť vo svojom domácom prostredí. Aktívne starnutie je aj kľúčom k zachovaniu solidarity medzi generáciami v spoločenstvách, v ktorých rýchlo narastá počet starších ľudí.

MPSVR SR vypracovalo Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020

Prináša riešenia v oblastiach ako sú ochrana ľudských práv, podpora nezávislosti starších ľudí, ich zamestnanosť a zamestnateľnosť, alebo bezpečný a kvalitný život seniorov. Na naplnenie cieľov využíva aj finančné zdroje z Európskeho sociálneho fondu.

Pripravuje a realizuje viaceré národné projekty zamerané na rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb podporujúcich zotrvanie starších ľudí v prirodzenom rodinnom prostredí. Ide najmä o cielene zameraný Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, ktorý je stále v procese realizácie. Ďalším projektom je humanizácia sociálnych služieb spojených s deinštitucionalizáciou sociálnych služieb, čím sa umožní v najväčšej možnej miere aktívne zapojenie starších ľudí, ale aj ľudí so zdravotným postihnutím do bežného života v našej spoločnosti.

Kalendár medzinárodných dní pre nás pripravujú „slobodní ľudia“ zo spoločnosti www.fsgroup.sk a www.goaart.sk.
Zdroje: uvzsr.skemployment.gov.skkalendar.azet.sk